DC Lotus สามโคก, วังน้อย, บางบัวทอง
DC 7-11 บางบัวทอง, สุวรรณภูมิ, ชลบุรี, มหาชัย
DC Makro วังน้อย, บางนา
DC BigC วังน้อย, อัญบุรี, บางนา
DC Tops บางบัวทอง, บางนา, นพวงศ์
DC AEON แจ้งวัฒนะ
DC สยาม ดีซีเอ็ม ร่มเกล้า, ศรีราชา
DC วัตสัน (เซ็นทรัล) บางนา
DC ซันร้อยแปด พระราม 3
คลังสินค้าฉะเชิงเทรา BigC DC
คลังสินค้าบางนา B2S DC
คลังสินค้าวังน้อย ปตท. DC ทีปาร์ค
คลังสินค้าวังน้อย SCG DC
คลังสินค้าวังน้อย โฮมโปร DC
คลังสินค้าวังน้อย ไทยวัสดุ (CRC) DC