รับสมัครงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้าประจำจังหวัด

ขอบเขตและหน้าที่

-วางแผนงานในการใช้ทรัพยากรเพื่อการขนส่ง บริหารจัดการสินค้าและจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
-ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าปลายทางและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่
-นำเสนอขายงานบริการขนส่งของบริษัทฯ แก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

-สามารถเลือกจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติ

-การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-อายุ 30ปีขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น excel ขั้นพื้นฐาน และแอพพลิแคชั่น Line
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
-สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-ซื่อสัตย์ สุจริต

รายได้

-เป็นไปตามโครงสร้างบริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองได้

Loading...
BLUE & WHITE GROUP

สมัครงาน

กลุ่มบริษัท บลู แอนด์ ไวท์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง โดยท่านสามารถสมัครงานกับบลู แอนด์ ไวท์ดังนี้

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร


ผู้จัดการสาขาต่างจังหวัด ด่วน
(5/04/2561)

ผู้จัดการสาขาต่างจังหวัด

สถานที่ทำงาน
 • ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จำนวน
 • หลายอัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านขนส่ง
 • สามารถทำ excel ได้
 • ขยัน อดทน ในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • พูดจาภาษาดอกไม้
 • ซื้อสัตย์ สุจริต
 • รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรู้จักการวางแผนในการทำงานทุกวันคิดพัฒนางานไห้ดีได้ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่บัญชี
(5/04/2561)

เจ้าหน้าที่บัญชี

สถานที่ทำงาน
 • สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล
จำนวน
 • 5 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิ ปวช. ,ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ MS Office ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และตั้งใจในการทำงาน
 • มีความรู้ วิเคราะห์ งบการเงินพื้นฐานได้
 • มีประสบการด้าน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD
(01/03/2561)

หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD

คุณสมบัติ
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวางแผนการจัดอบรม เป็นวิทยากร จัดอบรม
 • มีวุฒิภาวะและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กล้าแสดงออก
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานวิทยากรอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลงานฝึกอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถตามตำแหน่งหน้าที
 • งานประเมินผลพนักงานเพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณในการปฏิบัตงาน
 • งานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์เพื่อความสามัคคีในองค์กร
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายการตลาด
(14/09/2560)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / โท สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, โลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ หรือ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์
 • มีทักษะ ในการคำนวณที่ดี

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสถิติวิเคราห์
(14/09/2560)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 22 - 30 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขา สถิติ, คณิตศาสตร์, โลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • ชอบงานคิด, วิเคราะห์ และคำนวณ
 • สามารถใช้โปรแกรม คำนวนในตารางงาน ในการคำนวณได้
 • มีความสามารถนำเสนองาน
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติที่ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

เจ้าหน้าที่ ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
(14/09/2560)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือ การตลาด
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอภาพนิ่ง,คำนวนข้อมูลในตารางงาน ได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และวาทะศิลป์ที่ดี
 • ประจำหน่วยงานในสถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.22.5

เจ้าหน้าที่ Programer
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ่นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูล
 • สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย c# ได้
 • สามารถใช้ php ได้

เจ้าหน้าที่ IT Support
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 ปีขึ่นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Hard ware
 • จัดการ Network

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) จำนวน 3 คน
(14/09/2560)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้โปรแกรม กราฟฟิกดีไซน์ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถออกแบบสื่อกราฟฟิก หรือมีเดียเบื้องต้นจนถึงระดับดีได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และทำงานได้รวดเร็วตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานที่ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ได้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมอบหมาย

พนักงานคีย์ข้อมูล
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

สถานที่ทำงาน

พนักงานเช็คเกอร์ (จัดส่ง)
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเช็คสินค้าได้ (ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ทำงาน

พนักงานขับรถบรรทุก
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ทุกประเภทขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และซื่อสัตย์สุจริต
 • มีประสบการณ์รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

ช่างกลึง 10 อัตรา
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ขยันและซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างแอร์
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. (สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ในสายงานช่างไฟฟ้า และมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวส. (สาขาไฟฟ้า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ในสายงานช่างไฟฟ้า และมีความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างไฮโดรลิก
(04/03/2559)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. (สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างยนต์)
 • มีประสบการณ์ ประกอบ ติดตั้ง หรือซ่อมระบบไฮโดรลิก และเคยทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
2015 © BLUE & White. ALL Rights Reserved.