Loading...
BLUE & WHITE GROUP

ประชาสัมพันธ์

มาตราการป้องกันโควิด 19
ด้านการศึกษา
ด้านชุมชนและสังคม
ด้านองค์กร
 และการพัฒนาบุคคล
มาตราการป้องกันโควิด 19
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ด้านการศึกษา
อรรถวิทย์ พณิชยการ ศึกษาดูงาน
บริจาคสิ่งของสำหรับเด็กระดับชั้นปฐมวัย
คอมพิวเตอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
อาจารย์และนักศึกษาเข้าดูงานด้านโลจิสติกส์
บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านคลอง 21
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ด้านชุมชนและสังคม
ร่วมทำบุญสถานเลี้ยงเด็ก
บำรุงรักษา คลองส่งน้ำ
บริจาคสิ่งของที่ วัดพระบาทน้ำพุ
มอบของขวัญวันเด็ก
บลู แอนด์ ไวท์มอบรถบรรทุกให้กับบ้าน ช.ช้างชรา
ช่วยขนส่งสิ่งของให้ประสบภัยน้ำท่วม
2015 © BLUE & White. ALL Rights Reserved.